Hình trang chủ
Hình trang chủ
Hình trang chủ
hinh trang chủ

Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu được thành lập theo quyết định số 29/2000/QĐ-TTg ngày 28/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty vận tải biển Hải Âu thành công ty cổ phần. Công ty vận tải biển Hải Âu là một đơn vị trực thuộc Công ty vận tải Biển Việt Nam (Vosco)...

Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính  năm 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Báo cáo quản trị năm 2020

Báo cáo quản trị năm 2020

Ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 07/06/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 07/06/2019

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn ngày 05/06/2019

Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn ngày 05/06/2019

Nghị quyết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCD nam 2019

Tài liệu họp ĐHĐCD nam 2019

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019

Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

Hình ảnh hoạt động