Hình trang chủ
Hình trang chủ
Hình trang chủ
hinh trang chủ

Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu được thành lập theo quyết định số 29/2000/QĐ-TTg ngày 28/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty vận tải biển Hải Âu thành công ty cổ phần. Công ty vận tải biển Hải Âu là một đơn vị trực thuộc Công ty vận tải Biển Việt Nam (Vosco)...

Tin tức

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD bất thường năm 2018

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD bất thường năm 2018

Mua trụ sở mới

Mua trụ sở mới

Tài liệu họp ĐHĐCD bất thường năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCD bất thường năm 2018

Thông báo ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thông báo ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018

Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Xử lý khoản nợ vay dài hạn

Xử lý khoản nợ vay dài hạn

Bán trụ sở công ty

Bán trụ sở công ty

Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Tài liệu họp ĐHĐCD nam 2018

Tài liệu họp ĐHĐCD nam 2018

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thay đổi thành viên HĐQT công ty

Thay đổi thành viên HĐQT công ty

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

Thông báo, tài liệu ĐHĐCĐ 2017

Thông báo, tài liệu ĐHĐCĐ 2017

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

VSD_Thông báo chốt quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2017

VSD_Thông báo chốt quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2017

Thông báo chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông báo chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Giải trình cổ phiếu SSG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

Giải trình cổ phiếu SSG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016