Bổ nhiệm lại Giám đốc

Bổ nhiệm lại ông Đặng Hồng Trường - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu. Thời hạn bổ nhiệm một (01) năm kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2022