Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn ngày 05/06/2019

Ngày 06/07/2019, Ông Nguyễn Đức Mạnh trở thành cổ đông lớn công ty theo Báo cáo đính kèm