Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua nghị quyết Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm 1 thành viên HĐQT