Thay đổi Giám đốc công ty

Kể từ ngày 01/06/2023, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty thay ông Đặng Hồng Trường do kết thúc nhiệm kỳ. Thời hạn bổ nhiệm một (01) năm.