Ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021