Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Ngày 28/11/2019, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.