Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 07/06/2019

Ngày 07/06/2019, ông Nguyễn Đức Mạnh, cổ đông lớn công ty Báo cáo về tăng tỷ lệ sở hữu. Đính kèm