Ông Nguyễn Hải Linh trở thành cổ đông lớn của công ty từ ngày 14/10/2022

Từ ngày 14/10/2022, ông Nguyễn Hải Linh trở thành cổ đông lớn của công ty, nắm giữ trên 5% cổ phiếu SSG