Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 11/06/2019

Ngày 11/06/2019, ông Nguyễn Đức Mạnh, cổ đông lớn của công ty, đã mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty. Báo cáo đính kèm