Thông báo ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022