Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty xin thông báo:  Ngày 22/03/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Chi tiết xem Thông báo