Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 11

"Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần” của công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06 tháng 06 năm 2023 do thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - chức danh Giám đốc  thay ông Đặng Hồng Trường là Người đại diện theo pháp luật của công ty.