Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 09/06/2021, Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 09 cho công ty Cổ phần Vận tải biển Hải vì công ty thay đổi Người đại diện theo pháp luật.