Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - ông Nguyễn Hải Linh

Ngày 18/10/2022, ông Nguyễn Hải Linh- cổ đông lớn của công ty đã mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SSG.