Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019

Ngày 14/06/2019, ông Nguyễn Đức Mạnh công bố "Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 13/06/2019" đính kèm.