Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10

Ngày 02/11/2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty thay đổi lần thứ 10 do “Bổ sung, cập nhật thông tin về căn cước công dân của ông Đặng Hồng Trường- chức danh Giám đốc, là Người đại diện pháp luật công ty”.