Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD thường niên năm 2019