Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018

  • 01 Tháng Tám 2018
  • admin
Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018 Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

  • 31 Tháng Bảy 2018
  • admin
Căn cứ vào khoản 6 Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 31/07/2018 Hội đồng quản trị công ty quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 cụ thể như sau:Thời gian: Trong... Chi tiết

Xử lý khoản nợ vay dài hạn

  • 20 Tháng Bảy 2018
 Ngày 20 tháng 07  năm 2018, công ty đã xử lý dứt điểm khoản nợ vay dài hạn (bao gồm cả gốc và lãi) tại Ngân hàng TMCP Việt Á theo khoản 1, 2, 3  Điều 4 Nghị quyết... Chi tiết