Xử lý khoản nợ vay dài hạn

 Ngày 20 tháng 07  năm 2018, công ty đã xử lý dứt điểm khoản nợ vay dài hạn (bao gồm cả gốc và lãi) tại Ngân hàng TMCP Việt Á theo khoản 1, 2, 3  Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018