Thông báo ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

08 giờ 30 giờ ngày 25/09/2018, công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đôngbất thường năm 2018 tại: 

NHÀ KHÁCH HẢI QUÂN

Địa chỉ: Số 5 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng Tp. Hải Phòng 

Kính mời cổ đông nhận thông báo tại đây