Thay đổi thành viên HĐQT công ty

Ông Trần Văn Sơn thay ông Hoàng Anh Đức làm thành viên HĐQT công ty từ ngày 05/02/2018 do ông Trần Văn Sơn thay ông Hoàng Anh Đức làm đại diện phần vốn của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ tại công ty CP Vận tải biển Hải Âu