Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018

Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCD bất thường năm 2018