Bán trụ sở công ty

Ngày 04 tháng 07 năm 2014, công ty đã bán trụ sở công ty số 12 Đoàn Như Hài phường 12 quận 4 Tp. Hồ Chí Minh theo Điều 4.4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.